Lagen om personlig assistans

Personlig assistans är en lagstadgad, individuell rättighet som ska ge människor med omfattande funktionshinder och stora assistansbehov möjlighet till ett självständigt liv grundat på begreppet självbestämmande, valfrihet och integritet.

Syftet är att insatsen ska beviljas i en omfattning och med sådan kvalitet att goda levnadsvillkor uppnås eller annorlunda uttryckt så att en person som är berättigad till personlig assistans kan leva som andra i motsvarande ålder.

Insatsen ska knytas till den enskilde och finnas tillgänglig för honom eller henne i olika situationer och under olika tider på dygnet.

Rätten till personlig assistans regleras av LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt LASS - Lagen om assistansersättning (1993:389).